Open Letter / Otevřený dopis

In Prague, November 27, 2017

Dear Professor Tomáš Zima, Rector of the Charles University,

It is with surprise and deep regret that we have learned that the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University, has selected Dr. Alice Němcová Tejkalová as the nominee for the Dean of this faculty. As that appointment requires your confirmation, and considering the damage such appointment would likely cause to Charles University’s reputation, we respectfully ask you not appoint Dr. Alice Němcová Tejkalová.

In the recent past, Dr. Němcová Tejkalová authored several articles in fraudulent journals. Lacking standard peer-review processes (internal and/or external), these journals flood academia with irrelevant articles that struggle and often fail to meet basic scholarly standards; the journals also customarily extract an author’s fee that, in one way or another, is covered by public funds. The resulting articles are far below the essential requirements for scholarly texts in the author’s field of study and are a disgrace to research conducted at such a prestigious institution as Charles University.

Whether a result of deliberate calculation or mere ignorance on her part, Dr. Němcová Tejkalová has demonstrated that she has either not been aware of or has chosen not to adhere to ethical standards of scholarly work. In either case, we believe this behavior is incompatible with her holding any senior position in academia, let alone directing the Faculty of Social Sciences, an acclaimed hub of social science research in the region. As a dean, Dr. Němcová Tejkalová would be making far more difficult decisions than identifying a fraudulent journal. For instance, in the position of dean, Dr. Němcová Tejkalová would also chair the Scientific Board of the institution, guiding the Faculty’s educational and scientific development and upholding academic scholarship standards.

We are fully aware that choosing not to appoint Dr. Němcová Tejkalová dean of the Faculty of Social Sciences would be an extraordinary measure on your part. That said, this situation is extraordinary, and failing to address the situation with care can result in irreparable consequences to the institution. Prof. Lubomír Mlčoch, the dean emeritus of the faculty, resigned from the Scientific Board in protest over Dr. Tejkalová even running for the office. Following the election results, Prof. Petr Kratochvíl also resigned. Apart from damaging the reputation of the institution as a whole, her being named to this prestigious and very visible office leaves the door wide open for scholars not to be taken seriously by the public, for public funding to research institutions to be curtailed, and for universities’ self-government to be restricted. Indeed, having a Dean with the record of multiple fraudulent publications would testify to a post-truth state at Charles University, imperiling its authority as a public institution that produces knowledge based on rigorous methods and that adheres to high standards of critical inquiry into matters of importance to society.

We would like to emphasize that our petition is not meant as a personal attack; rather, it is an expression of our deep concern regarding the basic standards of academic work. Given all of the above, and to demonstrate Charles University’s strong position in defending both ethics and truth, the undersigned urgently implore you not to confirm Dr. Alice Němcová Tejkalová to the office of dean of the Faculty of Social Science.

Arguments

Reaction of Rector Zima to the Open Letter


 V Praze, 27. listopadu 2017

Vaše magnificence, vážený pane rektore,

s překvapením a politováním jsme se dozvěděli, že Akademický senát Fakulty sociálních věd UK zvolil kandidátkou na děkanku této fakulty dr. Alici Němcovou Tejkalovou. Obracíme se na vás s výzvou, abyste ji v zájmu zachování dobrého jména nejen této fakulty, ale i celé univerzity děkankou nejmenoval.

Dr. Němcová Tejkalová je podepsána pod několika články, které v posledních letech vyšly v podvodných a tzv. „predátorských“ časopisech a tyto články vykázala jako odborné publikace. Tyto časopisy nemají standardní recenzní řízení (ať už interní či externí) a zaplavují akademické prostředí irelevantními texty, které buď stěží splňují či vůbec nesplňují základní odborné standardy. Tyto časopisy také obvykle inkasují autorské poplatky, které jsou tak či onak placeny z veřejných zdrojů. Dané texty nesplňují základní náležitosti odborných textů v autorčině oboru: buď se tedy jednalo z autorčiny strany o vědomý podvod, nebo o zarážející neznalost standardů vlastního oboru.

I pokud bychom přijali autorčino podivné vysvětlení, že pouze uvěřila podvodníkům, je to dle našeho názoru neslučitelné s výkonem jakékoli řídící funkce v akademickém prostředí. Jako děkanka velké fakulty by dr. Němcová Tejkalová často stála před řádově náročnějšími rozhodnutími než rozeznat podvodný časopis. V pozici děkanky by dr. Němcová Tejkalová také předsedala Vědecké radě této instituce, jež se stará o rozvoj a strategii vědecké a výzkumné činnosti.

Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity. V  souvislosti s kandidaturou dr. Němcové Tejkalové na děkanku již z Vědecké rady dané fakulty rezignoval její někdejší děkan, profesor Lubomír Mlčoch, a po jejím zvolení rezignoval další člen Vědecké rady, profesor Petr Kratochvíl. Pokud bude Univerzitu Karlovu a českou vědu v tak významné roli reprezentovat někdo, kdo se (ať už vědomě či z nedostatku kompetence) účastnil podvodného jednání, může to ohrozit mezinárodní renomé univerzity jako instituce, která dbá o kvalitu a etickou integritu. Ve veřejném prostoru to pak může sloužit jako pádný argument, proč nebrat vědu vážně, proč utlumit její podporu z veřejných zdrojů, či případně proč omezit samosprávu vysokých škol, není-li schopna samoočistných procesů ani v tak zjevném případě. Děkanka publikující v podvodných časopisech by byla smutným příspěvkem Univerzity Karlovy k „postpravdivé“ době.

Zdůrazňujeme, že nejde o osobní útok či kampaň proti konkrétnímu člověku, ale o respekt k základním standardům akademické práce. Pevně věříme, že v zájmu zachování dobrého jména Univerzity Karlovy naší výzvě porozumíte a dr. Němcovou Tejkalovou do funkce děkanky nejmenujete.

Argumenty

Reakce JM rektora Zimy na otevřený dopis